WEBSİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KOŞULLARIİşbu Sözleşme, bir tarafta, Esentepe Mahallesi Keskin Kalem Sokak Arya Plaza Apartmanı No:17/2 Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 206365-5 sicil numarası ile kayıtlı Rate Listing Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) ile diğer tarafta [●] (“Kullanıcı/Üye”) arasında aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde yürürlüğe girmiştir.

Şirket ve Kullanıcı/Üye bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


1. Yürürlük

Şirket hizmetlerinden faydalanmak için üyelik gerekmektedir ve üyelik bu sözleşmenin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Kullanıcı/Üye ile Şirket arasındaki bu sözleşme, “Kullanıcı/Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer.

ratelisting.com (“Website”), her sektörden akreditasyonları onaylayan firmaları kurumsal yapı puanlaması ve müşteri puanlaması olmak üzere iki farklı puanlamaya tabi tutan ve bunu işletmelerin detaylı bilgi ve belgelerini, mal ve servis tanımları ile birlikte network tanıtım ağında şeffaf bir şekilde yayınlayan ve böylece potansiyel müşterilerin baştan profesyonel firmalara yönelmelerine yardımcı olan bir ağ servisidir. Bu Websiteyi kullananlar ister ziyaretçi ister üye olsun, bu Sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Sözleşme metninde geçen "Kullanıcı/Üye" kelimesi, "üye", “kullanıcı” ve "ziyaretçi"leri içerir. İşbu Sözleşme’nin “Üye” tarafından kabulü ile “Üye” “Website”de yer alan ve yer alacak olan Şirket tarafından verilen “Hizmetler”e, kullanım şartlarına, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü düzenlemeyi kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar

İşbu Sözleşme’de aksine bir tanımlama yapılmadıkça;

Haklar; telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve içerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK’nin 21. maddesinde zikredilen “işleme”, 22. maddesinde zikredilen “çoğaltma”, 23. maddesinde zikredilen “yayma”, 24. maddesinde zikredilen “temsil”, 25. maddesinde zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını,

Hizmet/Hizmetler, Website içerisinde Yazılım'ını Şirket’in veya üçüncü kişi servis sağlayıcıların geliştirdiği etkileşimli paylaşma (“networking”) platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, “Kullanıcı/Üyel”lere İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, Şirket tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamaları,

İçerik; Website’de, tüm Hakları Şirket’e ait olan ve/veya Kullanıcı/Üye ve/veya diğer kullanıcılar tarafından, Website'ye konulmak suretiyle, bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, Şirket’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan dosya, yazı, grafik, görüntü, müzik, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriği,

Kullanıcı/Üye; Website’ye erişen, işbu Sözleşme koşulları doğrultusunda Website’ye üye olan Website ziyaretçisi, içerik sağlayıcı ve/veya Website kullanıcısı olan ve Website’de yer alan içerik ve hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,

Sanal Ortam; Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamları,

WebWebsite; Şirket’e ait www.ratelisting.com ana alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Hizmet'i sağlamak için Şirket’in kullanabileceği diğer internet Websiteleri ve alt internet Websiteleri de dâhil olmak üzere, Şirket’in Kullanıcı/Üye'ye Hizmet'i sunduğu bir internet Websitesi topluluğunu,

Sözleşme; İşbu “Web Websitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi”ni,

Üyelik; İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerin www.ratelisting.com Website’ye üye olma ve üyelikte kalma durumunu,

Yazılım; tamamının Şirket ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi servis sağlayıcıları tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm haklarının Şirket tarafından alınmış olduğu, Website'de Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm hakların Şirket’in mülkiyetinde olduğu ve/veya lisans sahibi olduğu arayüz ve bilgisayar programlarını ifade eder.


3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Website’de yer alan tüm Hizmet ve İçerik’e ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Website’de Şirket tarafından gerçekleştirilen Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan ve düzenleme işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.


4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelik

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın www.ratelisting.com Website’sinde bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun www.ratelisting.com tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Üye’nin Üyeliğine son verebilir.

Üye ve Kullanıcı, Website üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Website’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Üye’nin, Üye Profil Sayfasına erişmek ve Website üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.

Üye, Website dahilinde genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun davranmayı kabul eder. Website'de suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden Şirket sorumlu tutulamaz.

Üye'nin, Website aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Website, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, Website'de haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve Website'de toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

Üye, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat yükümlülüğü doğurabilecek, kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçerikler’in Website aracılığıyla paylaşılamayacağını, bunu bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil Şirket’in bu nedenle ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminatı Şirket ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Üye, bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Website'de ifşa ettiği düşünce, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçeriklerin Şirket tarafından onaylanmayabileceğini, onaylanması halinde herhangi bir hukuki engelle karşılaşıldığı takdirde Website'ye yüklenen içeriklerin kullanımının engelleneceğini ve Şirket’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve içerikleri sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs. satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyalin Website'de paylaşılamayacağını ve bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul eder.

4.2. İçerik

Kullanıcı/Üye, Website’de yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı/Üye Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği, gizlilik politikaları hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

Kullanıcı/Üye, Şirket dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi Siteye yükleyemez, diğer Üyelere gönderemez. Şirket, Kullanıcı/Üye’nin bilgisayarına zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı/Üye, kendisi tarafından Website’ye sağlanan her türlü bilgi, İçerik, materyal veya verinin kötü niyetli yazılım içermemesi için gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Website’de bulunan İçerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve İçerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Üyelerin Siteye yüklediği İçerikleri ve Üyeler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen tüm iletişimi her zaman kontrol edebilir ve saklayabilir.

Üye, Siteye yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü İçerikle ilgili olarak Şirket’e söz konusu içeriği başka ortama aktarma ve içerikle ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.

Kullanıcı/Üye, Website’ye konulmak üzere Şirket’ verdiği ve Website üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü İçerik'in tüm Haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Şirket’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Kullanıcı/Üye'nin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

Kullanıcı/Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçerik’i, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Website'ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Şirket 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, Kullanıcı/Üye tarafından sağlanan İçerik’i kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı/Üye Website'ye sağladığı İçerik'ten tek başına sorumlu olduğunu Şirket’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye, Website'ye konulmasıyla birlikte, Şirket’ verdiği İçerik'in, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma hakları ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, Şirket’e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, Kullanıcı/Üye, İçerik’i yayınlaması için Website’ye ilettiği/yüklediği andan itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu hakları yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak Şirket’e vermiş, ayrıca İçerik üzerinde sahip olduğu maddi haklardan FSEK’nin 21. maddesinde zikredilen “işleme” (eserin bir şekilden diğer şekillere sokulması, belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi yapılması, henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi, eserin izahı veya şerhi yahut kısaltılmasının yapılması hakları dahil), 22. maddesinde zikredilen “çoğaltma” (plan, proje ve krokilerin uygulaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), 23. maddesinde zikredilen “yayma” (kiralama ve kamuya ödünç verme dahil), 24. maddesinde zikredilen “temsil” (anlatım, sergileme, iletim hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), 25. maddesinde zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar şekilde yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere, FSEK’nin 48-52 maddeleri çerçevesinde herhangi kısıtlamaya tabi bulunmaksızın, bedelsiz, süresiz ve gayrikabili rücu olarak Şirket’e devretmiştir.

Kullanıcı/Üye, Haklar'ın, geçerli kanunlara göre, Şirket’e kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, İçerik'in kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki hakların tümünün kendisi tarafından Şirket’e verildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu 4. madde kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme'de belirtilen haklar internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer on-line ve off-line (televizyon, radyo, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma haklarını kapsar. Bu madde dahilinde haklar, İçerik üzerinde olabilecek her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını da kapsar. Şirket söz konusu hakların kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma veya faydalandırılmasında Kullanıcı/Üye’nin önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu haklar Kullanıcı/Üye tarafından değiştirilemez, geri alınamaz, sınırsız, sürekli, kalıcı, devir edilebilir, İçerik'in Website'ye konulması ile Website'ye konulduğu tarih itibariyle, tamamen ücreti ödenmiş şekilde (veya başka türlü deyişle, Hizmet karşılığında bedelsiz olarak) Kullanıcı/Üye tarafından Şirket’e verilmiş olarak kabul edilir.

Kullanıcı/Üye, işbu 4. madde konusu hakların Şirket tarafından, Şirket’e ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu Şirket’e verilen haklar için Kullanıcı/Üye, herhangi bir şekilde Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcı/Üye'ye bildirmeksizin ve Üye’nin yazılı veya sözlü onayını almaksızın, işbu 4. madde kapsamındaki İçerik'i değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer İçerik ile birleştirebilir ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere diğer benzeri tasarruflarda bulunabilir.

Şirket, Kullanıcı/Üye'ler tarafından gönderilen İçerik'in, İçerik olarak kabulünü ve Website'de İçerik olarak kısmi ve/veya tamamen saklanması, görülebilir hale getirilmesi, sunulması ve paylaşılması garantisini vermez. Şirket’in Kullanıcı/Üye'nin verdiği İçerik'i yaratıldığı halde (orijinal halde) saklama, paylaşma ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirket işbu madde kapsamındaki İçerik'i başta diğer Üyeler olmak üzere ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, genele sunabilir, umuma arz edebilir, tüzel kişiler de dahil olmak üzere diğer üçüncü kişilere yayabilir, isteği şekilde ücretli veya ücretsiz, şartları tamamen Şirket’in belirlediği şekilde, üçüncü şahıslara kullandırabilir ve faydalandırabilir. Şirket, işbu madde konusu hakların hepsini veya bir kısmını devredebilir, alt lisanslama yoluyla dağıtabilir, paylaşabilir, arz edebilir, pazarlayabilir, satabilir, reklam ve sair amaçlarla kullanabilir, kullandırabilir, faydalanabilir ve faydalandırabilir.

Hizmet'in özü icabı, Üye'nin, işbu madde kapsamında sunduğu İçerik'i Website'den kısmen veyahut tamamen geri çekmesi, silmesi veya kaldırması durumlarında veya işbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması durumlarında bile, söz konusu İçerik geri dönülemez olarak verildiği için, Şirket’in işbu madde kapsamındaki İçerik'le ilgili oluşmuş olan hiçbir Hakkına halel gelmez ve aynı şekilde devam eder.

Şirket söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan Kullanıcı/Üye'ye herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, Kullanıcı/Üye, Şirket’ten herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

Website'ye üye olmak ücretsizdir. Ancak, ileride Hizmet'in bir kısmının veya hepsinin Kullanıcı/Üye'ye kısmen veya tamamen ücretli sunulması ve/veya ücretli Üyelik yoluyla Kullanıcı/Üye'den ücret alınması durumlarında işbu Kullanıcı/Üye'nin Website'ye konulmak üzere Şirket’e verdiği İçerik maddesi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Açıkça, Kullanıcı/Üye'nin herhangi bir durumda, Şirket’e ücret ödemesi, Şirket’in Kullanıcı/Üye'nin Website'ye konulmak üzere Şirket’e verdiği İçerik kapsamındaki elde ettiği haklar konusunda Şirket’e herhangi bir kısıtlama ve/veya bedel ödeme yükümlülüğü getirmeyecektir. Kullanıcı/Üye, Website'ye üye olması ile Hizmet'ten faydalanmaya başlamış olması nedeniyle, Kullanıcı/Üye'nin Website'ye konulmak üzere Şirket’e verdiği İçerik ile ilgili herhangi olası bir cayma hakkının kalmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket İçerik'in tüm kullanma ve kullandırma haklarına sahiptir ve İçerik üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, İçerik'i genel alanlarda kullanma ve faydalanma hakkını saklı tutar. Ancak, İçerik'ten Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Şirket’in İçerik üzerinde kontrol etme, edit etme, yönetme, düzenleme, düzeltme, doğrulama, işleme, ekleme ve çıkarma yapma hakkı olup, bu konuda herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket’in tek ve yegâne yükümlülüğü, diğer üyeler veya üçüncü kişiler tarafından haber verilmesi halinde Üye tarafından yüklenen/verilen hukuka aykırı İçerik’i Website'den kaldırmaktır.

Şirket, İçerik'in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir Hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır. Şirket, zaman zaman, İçerik'i tamamen veya kısmen silebilir, kaldırabilir ve erişimine kısıtlama getirebilir. Website'de sağlanan Hizmet kapsamında, Şirket, Kullanıcı/Üye'ye İçerik'in çok sınırlı ve süreli bir kullanım hakkını vermektedir. Şöyle ki; Kullanıcı/Üye, Website'de giriş yaptığı (login ettiği) ve Website'de kaldığı sürece, İçerik'in sadece Şirket’in belirlediği kısım veya kısımlarını sadece görüntüleyebilir ve/veya dinleyebilir.

İçerik'in bir kısmı veya hepsi, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, Şirket’in önceden açık yazılı izni olmaksızın kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, değiştirilemez, edit edilemez herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, kiraya verilemez, satılamaz, kısmen veyahut tamamen devir edilemez. Kullanıcı/Üye’nin İçerik'in, herhangi bir amaçla, Şirket’in önceden açık yazılı iznini almadan Üye tarafından kullanılması, kullandırılması, faydalanması ve/veya faydalandırılması yasaktır. Üye, İçerik'i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar'da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devir etme ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.


5. Kullanıcı/Üye’nin E-posta ve Diğer Kişisel Bilgileri

Kullanıcı/Üye'ye ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin kısmen veya tamamen diğer Üyeler ile paylaşılması ve/veya açılmasının sorumluluğu tamamen Kullanıcı/Üye'ye aittir. Kullanıcı/Üye, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bilgileri kendi rızası ile diğer Kullanıcı/Üye’ler ile paylaşabilir.

Kullanıcı/Üye'nin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket’e üye olurken verilen e-posta adresinin Kullanıcı/Üye’ye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Şirket verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve/veya yalan olarak beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve/veya iletişim sıkıntılarından Şirket sorumlu değildir.

Şirket, Kullanıcı/Üye'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam, pazarlama ve sair alanında kullanmak, Kullanıcı/Üye'lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek, geliştirmek ve daha iyi bir düzeye getirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.


6. Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi

Şirket, Hizmet'i ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. Şirket, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Şirket Kullanıcı/Üye’ye herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir.

İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı/Üye'ye sunulan Hizmet'in kapsamı, Şirket tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan kısmen veya tamamen genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya daraltılabilir. Şirket, bu Sözleşme'ye uygun olarak, Sözleşme'de yer alan maddelerde kısmen ya da tamamen tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veya sözlü bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamında bir taahhüt ve/veya garantinin söz konusu olmadığını ve her an kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur.

Kullanıcı/Üye'nin Hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, Hizmet’i kullanmayı ve/veya Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve işbu Sözleşme'yi işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olarak sonlandırması gerekir.


7. Teknik Problemler

Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, Şirket’ten kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

Şirket gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.


8. Sorumluluğun Sınırlanıdırlması

Şirket, Website’de veya Hizmet’te mevcut olan her türlü İçerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Kullanıcı/Üye'nin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen Kullanıcı/Üye'ye aittir.

Hiçbir durumda Şirket’in, Site ya da herhangi bir içeriği kullanma ya da kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) doğrudan veya dolaylı zararlardan/hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

Şirket’in özellikle de aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (i) Website'deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar; (ii) Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımı veya (iii) Her türlü virüs, yazılım arızaları ve benzeri durumlar.


9. Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar

Kullanıcı/Üye, Şirket tarafından sunulan Hizmet'in kullanımı sırasında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve Şirket’in tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü şahısların her türlü tazminat taleplerinde Şirket’in herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de Şirket’in katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı Şirket’in söz konusu zarar ve masrafın karşılanmasına ilişkin Kullanıcı/Üye’ye göndereceği yazılı talepten sonra ivedilikle karşılayacağını Üye gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


10. Kullanıcı/Üye Bilgilerinin Doğruluğu ve Temini

Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerle ilgili olarak Şirket’e yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bütün bilgilerin ve Şirket’e işbu Sözleşme kapsamında verdiği İçerik'in doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek sair bütün zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Zaman zaman Şirket, Üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulanmasını Üye'den talep etme yetkisini haizdir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Şirket tarafından kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak ivedilikle temin etmekle yükümlüdür.


11. Zararın Kullanıcı/Üye Tarafından Tazmin Edilmesi

İşbu Sözleşme'ye aykırı hareketler sebebiyle, Şirket’e (Şirket’in yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına ve diğer çalışanlarına ve Hizmet'in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararın oluşmasına sebebiyet veren Kullanıcı/Üye'ye veya zararın oluşmasına sebebiyet veren birden çok Kullanıcı/Üye olması halinde müteselsilen bu Kullanıcı/Üye’lere aittir.


12. Hizmetlerin Verilmesinde Üçüncü Kişilerin Kullanılması

Şirket, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, Şirket’e bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir.


13. Yazılım

Yazılım'ın her türlü hak sahibi Şirket ve/veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişi servis sağlayıcılardır. Şirket önceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir. Yazılım'dan veya Yazılım'ın herhangi bir şekilde çalışmamasından, eksik çalışmasından, geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından veya yeterli veya tam manasıyla randıman alınamamasından Şirket herhangi bir surette sorumlu tutulamaz. Şirket, Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılım'la da ilgili herhangi bir garanti de vermemektedir.

Yazılım'ın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle, Şirket’in önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen değiştirilemez, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Yazılım'ın, Şirket’in önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır. Kullanıcı/Üye, Website'de Yazılım’ı sadece işbu Sözleşme'deki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece Hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


14. Üyeliğin İptali ve Sözleşme’nin Şirket Tarafından Sonlandırılması

Şirket, işbu Sözleşme'yi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir ve Kullanıcı/Üye'nin üyeliğini iptal edebilir: (i) Gerekli gördüğü herhangi bir anda gerekçe göstermeksizin, (ii) Kullanıcı/Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, (iii) Kullanıcı/Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi.


15. Kullanıcı/Üye Tarafından Sözleşme’nin Sonlandırılması ve Üyeliğin Dondurulması

Kullanıcı/Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı/Üye tarafından, info@ratelisting.com e-posta adresine “Üyeliğimi sonlandırmak istiyorum" konulu bir elektronik posta gönderilmesi veya bu elektronik postayı göndermek için bu bağlantıdan faydalanılması sonrasında hemen geçerli olmak üzere sonlandırılabilir.

Bu Sözleşme sonlandırılması işlemi tamamlandığında, Kullanıcı/Üye'nin üyeliği Şirket tarafından dondurulur. Bu durumda, Şirket sadece Kullanıcı/Üye'nin profilini sistemde görünmez hale getirir. Ancak, Hizmet'in özü icabı, Kullanıcı/Üye'nin sağladığı İçerik'in bir kısmı veya tamamı Website'de, diğer Şirket Kullanıcı/Üye’lerinin Hizmet'i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir.

İşbu Sözleşme'nin Kullanıcı/Üye tarafından sonlandırılması, Kullanıcı/Üye'nin sağlamış olduğu İçerik'in sistemden çıkartılması ve/veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, Şirket’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye iptal ettiği üyeliğini, Şirket’e mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli Sözleşme'deki şartları kabul etmiş sayılır.


16. Sözleşme’nin Sonlandırılması Halindeki Yükümlülükler

Sözleşme’nin Şirket ve/veya Kullanıcı/Üye tarafından feshedilmesi/iptali halinde, Kullanıcı/Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder, herhangi doğabilecek hakkından da peşinen geri dönülemez olarak feragat etmiş sayılır. Üyeliği sonlanan Kullanıcı/Üye, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, varsa, yaptığı ödemelerin iadesini isteyemez.

Kullanıcı/Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya Kullanıcı/Üye’nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, Şirket’in ''Zararın Üye tarafından tazmini'' maddesine uygun olarak, Kullanıcı/Üye'den zararını tazmin etme hakkı doğacaktır.

Kullanıcı/Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Şirket, reklam, pazar araştırması veya üye odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda Kullanıcı/Üye tarafından yüklenen İçerikleri kullanabilir. Kullanıcı/Üye bu duruma peşinen ve açıkça rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


17. Şirket Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı/Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


18. Fikri Mülkiyet Hakları

Website’nin sunumu ve tüm içeriği Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve FSEK kapsamında korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Şirket veya sözleşme yoluyla Şirket’e lisans verenlere aittir. Kullanıcı/Üye, Şirket’in yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Website’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Website'nin Hizmet’lerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Şirket’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket'ten talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Şirket’e derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

Şirket’in, Website Hizmetleri, Website bilgileri, Website'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Website'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Website’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

Website içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.


19. Sözleşme Değişiklikleri

Hizmet’in özü gereği, Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'de kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş Sözleşme yeni haliyle, revizyon tarihi de belirtilerek, Website'ye konulacaktır. Bu şekilde yapılacak Sözleşme'nin yürürlük tarihi revizyon tarihi olacaktır. Bu tür değişiklikleri Kullanıcı/Üye'nin takip etme ve Hizmet'i kullanmadan önce değişiklikleri kabul yükümlülüğü bulunmakta olup, Şirket’in Kullanıcı/Üye'ye ayrıca herhangi bir bildirim zorunluluğu yoktur. Değiştirilmiş Sözleşme'nin revizyon tarihiyle birlikte Website'de yayınlanmasının ardından, Kullanıcı/Üye'nin Hizmet'i kullanmaya devam etmesi durumunda, işbu madde kapsamında Şirket’in yaptığı değişikliklerin revizyon tarihi itibariyle Kullanıcı/Üye tarafından eksiksiz kabul edildiği anlamına geleceğini, Kullanıcı/Üye peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye'nin bu tür değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve zaman geçirmeksizin işbu Sözleşme'yi “Kullanıcı/Üye tarafından Sözleşme'nin sonlandırılması ve üyeliğin dondurulması'' maddesine uygun olarak sonlandırması ve üyeliğini iptal ettirmesi gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı/Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.


20. Devir

Şirket işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifinde Kullanıcı/Üye'ye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir. Bununla birlikte, Kullanıcı/Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.


21. Mücbir Sebepler

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.


22. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


23. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Üyelik başvurusunda bulunan Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında “Şirket Gizlilik Politikası” hariç olmak üzere yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumların, işbu Sözleşme maddeleri ile kısmen veya tamamen aykırı düşmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin üstünlüğü bulunmaktadır.

İşbu Sözleşme 24 (yirmi dört) maddeden ibarettir. Kullanıcı/Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Giriş Yap